• 0598-392311

HUISREGELS HUISARTSENPRAKTIJK WASSIEE & VAN LACUM

• Alle medewerkers van onze huisartsenpraktijk moeten met respect behandeld worden.

• Geen enkele vorm van verbale of fysieke agressie is acceptabel. Onder fysieke agressie verstaan we elke ongewenste vorm van aanraking, zoals duwen, trekken of slaan. Ook slaan of schoppen tegen meubilair of muren/deuren/ramen vallen hieronder.

• Verbale agressie zoals uitschelden, schreeuwen, discriminerende opmerkingen en zeer fel ik discussie gaan wordt niet getolereerd .

• We verwachten dat een patiënt die zich agressief gedragen heeft, excuus maakt aan de betrokken medewerker.

• Bij fysieke agressie zegt de huisarts de behandelrelatie op. Hier hoeft geen waarschuwing aan vooraf te zijn gegaan.

• Opzeggen van de behandelrelatie geschiedt schriftelijk en de patiënt krijgt hierna 6 weken de tijd om zich bij een andere huisarts in te schrijven.

• Bij ernstige verbale en alle vormen van fysieke agressie wordt aangifte gedaan bij de politie.

• Kosten door beschadiging van de inventaris worden op de dader verhaald.

• Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:

1) Dat er geen medisch- inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.

2) Dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.

3) Er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regels wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt(voor zich zelf of anderen) en /of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.

• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buiten terrein. We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.

Copyright wassieevanlacum.nl - Alle rechten voorbehouden - Realisatie door OnlineBouwers