• 0598-392311
  • 0598-391036

Privacyreglement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Wassiee en van Lacum heeft genomen om zeker te stellen dat er zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking zowel geautomatiseerd als niet geautomatiseerd van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen. Onze huisartsenpraktijk volgt de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens” zoals opgesteld door de KNMG.

Regels

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens.

1. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinde waarvoor ze zijn of worden verzameld.

2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

3. Doeleinden zijn:

- In het kader van de te verlenen zorg.

- Gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en praktijkaccreditering.

- Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

1. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt in de praktijk.

2. Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

- De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.

- Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan patiënt.

- Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

- Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

3. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- Verwerking gebeurt door medewerkers van de praktijk:

- Voor zover dat met het oog op een goede behandeling

- verzorging van de patient noodzakelijk is

- Verwerking gebeurd op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst; echter wel na een getekende toestemmingsverklaring van de patiënt.

4. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

- Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

- De verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging

Huisartsenpraktijk Wassiee en van Lacum heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiënt gegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Minimaal 10 jaar of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn de computers voorzien van een persoonlijk wachtwoord.

Rechten van de patiënt

1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk vraagt hiervoor een redelijke vergoeding.

3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens voor zover deze onvolledig en of feitelijk onjuist zijn.

4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde gegevens.

5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

6. Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Gedrag medewerkers en patiënten in de praktijk

1. Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Wassiee en van Lacum worden geacht te handelen in het kader van het medisch beroepsgeheim. Dit geldt voor zowel de medewerkers in dienstverband als medewerkers die gedetacheerd zijn, of in de praktijk hun opleiding/stage volgen.

2. Medewerkers die in dienstverband komen, zijn via het tekenen van hun contract bij indiensttreding, schriftelijk overeengekomen dat zij zich houden aan het medisch beroepsgeheim. Bij de overig groepen medewerkers is mondeling overeengekomen zich te houden aan het medisch beroepsgeheim.

3. Bij bedrijven/personen die binnen onze praktijk werkzaamheden uitvoeren, zoals computeronderhoud of het ijken van instrumenten wordt gecheckt of zij zich beroepsmatig dienen te houden aan het medisch beroepsgeheim, mochten zij enigerlei patiënten informatie opvangen.

4. Patiënten worden vriendelijk verzocht geen vertrouwelijke informatie op te vragen of mede te delen aan de balie. Ze worden hier via de website op attent gemaakt en via een mededelingsformulier in de praktijk.

5. De privacy van onze medewerkers is gewaarborgd doordat de medewerkers alleen hun voornaam noemen aan de telefoon.

Publicatie privacy reglement

Dit privacy reglement van Huisartsenpraktijk Wassiee en van Lacum treedt in werking op 1 september 2014 en is gepubliceerd op de website van de praktijk en is ook ter inzage aanwezig op de praktijk.

Copyright wassieevanlacum.nl - Alle rechten voorbehouden - Realisatie door Skytz Winschoten